CdocCMS

Fons de la Germanor dels Orfeons de Catalunya Print to pdf

 • Àrea d’Identificació:

  • Codi fons: CAT CEDOC 2.1.7

  • Data(es): (1916-1936)

  • Volum i suport: 4 capses

 • Àrea de context
  • Nom del/s productor/s: Germanor dels Orfeons de Catalunya

  • Història del/s productor/s: Arran de la Festa dels Orfeons de Catalunya (maig de 1917) per commemorar el vint-i-cinquè aniversari de l’Orfeó Català, neix la idea de crear una federació de cors sota la denominació de Germanor dels Orfeons de Catalunya per tal de promoure i difondre la música coral catalana. Així doncs, la mateixa comissió d’organització de la festa es constituí en comissió permanent de la futura entitat. Els membres encarregats de la gestió foren: Lluís Millet (president), Francesc Pujol (vicepresident), Joan Llongueres (secretari primer), Joan Gibert i Camins, substituït al 1921 per en Climent Lozano (secretari segon), Francesc Baldelló (tresorer), Joan Balcells i Joaquim Pecanins (vocals). Aquest consell es reuní a la seu de l’Orfeó Català. La comissió permanent comptava amb una comissió consultiva formada per directors i presidents dels orfeons agermanats. El primer acte constitutiu fou la Primera Assemblea (Manresa, 1918), en la que es començaren a traçar les línies mestres de la nova organització. A aquesta, li seguiren dues més, la segona a Vic (l'any 1920, en la qual s’aprovà l’estatut; i la tercera i última a Manresa el 1931), després d’uns anys de fre de l’associacionisme català, durant la dictadura de Primo de Rivera. La difusió de la música coral catalana es concretà en la celebració periòdica d’aplecs comarcals en els quals es reunia un cert nombre d’orfeons d’una mateixa comarca, els quals després de les actuacions pròpies s’unien en un únic cor per interpretar les cançons més populars. De Festes de germanor se'n varen organitzar diverses: a Manresa (1918), a Vic (1921), a Figueres (1922), a Reus (1923), a Manresa (1931), a Tàrrega (1932) i a Terrassa (1933). Algunes altres foren prohibides per ordre governativa. A més a més dels actes organitzats pròpiament per la Germanor, aquesta en participà en molts d’altres com a convidada. Amb l’esclat de la Guerra Civil cessà l’activitat tant en la Germanor con en bona part dels orfeons que en formaven part.

  • Història arxivística: La major part de documentació s’ha localitzat en una capsa de tamany gran que es trbava en el dipòsit. La documentació estava conservada en sobres i ordenada segons els actes al qual feia referència. Una altra part de documentació l’hem trobat barrejada amb la documentació històrica-administrativa de l’Orfeó Català, amb els següents números de registres R.100-105.

  • Dades sobre l’ ingrés: El fons fou conservat per l’Orfeó Català. No sabem la data en què ingressà al Centre de Documentació (anteriorment Biblioteca-arxiu)

 • Àrea de contingut i estructura
  • Abast i contingut: La documentació més antiga del fons és la de l'organització de la Festa dels Orfeons de Catalunya 1916-1917, acte on es gesta la idea de crear l’entitat. Pel que fa a la constitució de la Germanor, trobem l’estatut, aprovat el 1920, així com l’avantprojecte i una proposta de modificació. La documentació referent a l’administració de la Germanor és la més voluminosa. S’han conservat els expedients de cada assemblea amb les actes i acords i les ponències llegides en aquestes reunions pels membres de la comissió permanent, així com els documents de suport per a la seva elaboració. Un altre document importantíssim i d’un alt nivell informatiu són les memòries. Entre els documents propis dels òrgans rectors trobem aquells que fan referència al nomenament dels membres de les comissions i els de l'organització de les reunions. També s’ha conservat correspondència entre les comissions i els orfeons sobre canvis organitzatius de les entitats agermanades, invitacions a actes, conflictes o informacions de caire cultural. Pel que fa al moviment de socis (orfeons) s’han conservat les sol•licituds d’ingrés a la germanor així com un expedient d’expulsió. Altres documents rics en informació són les enquestes sobre els ensenyaments musicals impartits als orfeons; dades que serviren a la comissió econòmica per sol•licitar subvencions de les institucions. Les manifestacions culturals de la Germanor queden reflectides en els dossiers d’organització de les activitats. Destaquen els de coordinació dels aplecs comarcals, però també en trobem de festes, festivals, homenatges i fins i tot de preparació d’una exposició fotogràfica. Pel que fa a la documentació econòmica predomina la de gestió dels ingressos i de les despeses, la de cotitzacions i la de subvencions. Uns altres tipus de documents molt interessant són les peticions i adhesions a manifests de diverses iniciatives ciutadanes que permeten vincular la ideologia i el comportament de la germanor amb el context social i polític del moment. Pel que fa als recursos d’informació s’han conservat articles i transcripcions de discursos i parlaments, en destaca un del president Francesc Macià. Cal destacar 3 reportatges fotogràfics dels aplecs comarcals així com 4 cartells que anuncien diversos actes.

  • Sistema d'organització: De l’estudi de la documentació s’han pogut identificar els següents grups de sèries: 1. Precedents, 2. Documentació constitutiva, 3. Organització i administració, 4. Orfeons agermanats, 5. Gestió de les Activitats, 6. Gestió econòmica, 7. Projecció pública i 8. Recursos d’informació.

 • Àrea de condicions d'accés i ús
  • Condicions d'accés: Lliure

  • Condicions de reproducció: S’aplica la normativa general del Centre de Documentació.

  • Llengües i escriptures dels documents: Català (predomina), castellà i anglès.

  • Instruments de descripció (RE): Catàleg realitzat pel Centre de Documentació amb els elements de la NODAC.

 • Àrea de documentació relacionada
  • Documentació relacionada (RE): En el fons Francesc Pujol trobem documentació de l’homenatge a Francesc Pujol organitzat per la Germanor. Per cercar informació sobre la vida dels Orfeons durant aquest període podeu consultar la "Revista Musical Catalana" que des del 1918 dedica un capítol a "La Vida dels Orfeons de Catalunya".

  • Bibliografia (OP): -Primera Assemblea de Germanor dels Orfeons de Catalunya : celebrada en la històrica sala de sessions del Excm. Ajuntament de Manresa els dies 23 i 24 de juny de 1918 : ponències llegides i conclusions aprovades. Girona : Tip. de Massó, 1918. -Segona assemblea de la Germanor dels Orfeons de Catalunya celebrada a en l'històric saló de la columna del Excm. Ajuntament de Vich el dia 10 d'octubre de 1920. Barcelona: Tallers d'arts gràfiques Henrich i Ca., 1921.

 • Àrea de notes
  • Notes (OP): Podria aparèixer nova documentació del fons barrejada amb la documentació històrica-administrativa de l’Orfeó Català.

 • Àrea de control de la descripció:
  • Autoria i data/es (OB): Helena Escobar Socías. 03/03/2015.

  • Fonts (OB): ARTÍS I BENAC, Pere. "El Cant Coral de Catalunya (1891-1979)". Barcelona: Barcino; Fundació Güell; Fundació Ma. Fca Roviralta, 1980. AVIÑOA PÉREZ, Xosé. "El Cant coral als segles XIX i XX". Catalan Historical Review nº 2 (Barcelona 2009)

  • Regles o convencions (OP): NODAC. Norma de Descripció arxivística de Catalunya.

 
Recursos